Knihovna Kadaň

Městská knihovna Kadaň

Knihovní řád

Kulturní zařízení Kadaň příspěvková organizace
Městská knihovna Kadaň

V souladu se Zřizovací listinou Kulturních zařízení Kadaň, přísp. org. upravenou Dodatkem č. 1 podle usnesení č. 173/2011 vydaného zastupitelstvem města Kadaně ze dne 22. 12. 2011 vydávám tento Knihovní řád pro Městskou knihovnu Kadaň(dále jen KŘ).

Městská knihovna Kadaň (dále jen „knihovna“) jako součást Kulturních zařízení Kadaň, příspěvkové organizace, je knihovnou základní podle § 3 a 12 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a poskytuje své služby všem občanům města a jeho okolí. (Do katastru Kadaně patří tyto obce: Tušimice, Prunéřov, Nová Víska u Prunéřova, Pokutice, Zásada, Meziříčí, Kadaňská Jeseň, Úhošťany a Brodce).

Knihovna nakupuje, zpracovává a půjčuje knihovní fondy, t.j. knihy, noviny, časopisy a mapy, poskytuje informační služby, kopírovací službu, služby internetových pracovišť a služby Antikvariátu.

Článek I.

1. Při přihlašování do knihovny předloží každý dospělý zájemce občanský průkaz a podpisem na přihlášce stvrzuje, že je mu znám obsah tohoto KŘ, k jehož dodržování se zavazuje a souhlasí s pořizováním a zpracováním osobních údajů o něm.

2. Dětem do 15 let přihlášku potvrzuje zákonný zástupce, který přebírá za dítě zodpovědnost v případě porušení KŘ.

Článek II.

1. Každý čtenář je povinen při přihlášení zaplatit registrační poplatek (tzv. zápisné) a dále jej platí vždy po uplynutí 12 (slovy: dvanácti) měsíců. Při obnově registrace čtenář znovu podepisuje přihlášku.

2. Všem zaregistrovaným čtenářům vydává knihovna čtenářský průkaz, za který je čtenář zodpovědný a nesmí jej půjčovat jiným osobám.

3. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně. Stejně tak je čtenář povinen ihned nahlásit jakékoli změny – změnu jména, adresy…atd.

Za vystavení duplikátu průkazu a při nenahlášení změn čtenář zaplatí pokutu – viz. Ceník.

4. Čtenářským průkazem se čtenář prokazuje při každé návštěvě knihovny.

5. Platný čtenářský průkaz může čtenář použít v obou budovách bez ohledu na místo registrace. To znamená, že čtenář zaregistrovaný v “hlavní budově“si může půjčovat knihy na “pobočce” a naopak. Knihy vrací na pracovišti, kde si je půjčil.

6. Každý čtenář s platnou registrací má právo, po předložení čtenářského průkazu a dokladu totožnosti (po ověření platné registrace), na využití 1 hodiny denně zdarma na internetu v “hlavní budově” nebo na “pobočce“. Ostatní návštěvníci se řídí poplatky Internetových pracovišť – viz. Ceník.

7. Čtenářem knihovny přestává být občan, když:

– vrátí čtenářský průkaz

– nezaplatí zápisné na další období

– porušuje tento KŘ

8. Prezenčních služeb knihovny mohou využít i nezaregistrovaní návštěvníci, kteří uhradí jednorázový poplatek – viz. Ceník.

Článek III.

1. Výpůjční doba je jeden měsíc a může být na požádání čtenáře pro závažné důvody prodloužena nejdéle na tři měsíce.

2. Při nedodržení výpůjční doby je čtenář povinen zaplatit poplatek za upomínku (viz. Ceník). Upomínku uhradí na pracovišti, které ji poslalo.
Pokud bude mít čtenář na jednom či druhém pracovišti neuhrazené dlužné částky, nebude mu umožněna přeregistrace na další rok.

3. V každém oddělení se knihy z příručních knihoven a některé ojedinělé publikace půjčují pouze prezenčně (t.j. v prostorách oddělení).Při výběru dražších a ojedinělých publikací (podle uvážení knihovnic) je čtenář povinen podepsat potvrzení vytištěné z počítače, kterým se dokládá vypůjčení těchto knih. Pokud čtenář odmítne potvrzení podepsat, kniha mu nebude půjčena. Potvrzení je uloženo v oddělení a slouží pouze pro vnitřní potřebu knihovny.Po vrácení knihy je potvrzení zlikvidováno. Pro čtenáře je kdykoli na požádání vytištěn z počítače stav jeho čtenářského konta, to znamená všechny jeho momentálně vypůjčené knihy i s datem vrácení a s dalšími informacemi, např. o zaplacení registrace, nebo upomínky.

4. Pouze prezenčně se rovněž půjčují poslední čísla novin a časopisů.

5. Dokumenty vypůjčené z knihovny nesmí čtenář půjčovat dalším osobám.

6. Vyskytne-li se v rodině čtenáře, nebo v jeho okolí nakažlivá nemoc, je čtenář povinen tuto skutečnost ihned nahlásit knihovně a po dobu karantény nesmí do knihovny docházet.

7. Žádá-li čtenář knihu, která je půjčena, může si ji rezervovat (i prostřednictvím on-line katalogu) a tato kniha mu bude po vrácení rezervována.

8. Žádá-li čtenář odbornou knihu, kterou knihovna ve svém fondu nemá, může mu být objednána prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z některé jiné knihovny. Čtenář hradí poplatek za výpůjčku – viz. Ceník.

Článek IV.

1. Každý dospělý čtenář si může vypůjčit nejvíce 15 knih a 15 periodik. To znamená, že celkový počet výpůjcek na obou pracovištích nepřekročí počet 15 knih a 15 periodik.

2. Děti do 15 let si mohou vypůjčit nejvíce 10 knih a 10 periodik.To znamená, že celkový počet výpůjcek na obou pracovištích nepřekročí počet 10 knih a 10 periodik.
Čtenáři dětského oddělení, kteří mají registraci zdarma (červený průkaz předškoláka), příp. jejich zákonní zástupci, si mohou půjčovat jen knihy, které tématicky odpovídají předškolnímu věku!

3. Čtenáři, kteří mají trvalé bydliště mimo Kadaň a její katastr (viz. úvod KŘ) si mohou vypůjčit nejvíce 5 knih a 5 periodik .

4. Čtenáři, kteří mají trvalé bydliště na adrese Mírové náměstí 1,432 01 Kadaň mohou mít půjčenu nejvíce 1 knihu a 1 periodikum .

5. Při vypůjčování pouze periodik může být stálým dospělým čtenářům povoleno vypůjčení až 20 kusů, dětem nejvíce 10 kusů.

6. Každý čtenář je povinen ve vlastním zájmu si půjčovaný dokument prohlédnout a případné poškození ihned nahlásit knihovnici. Jinak je zodpovědný za každé poškození, které bude zjištěno při vracení. Poškození – viz. Ceník.

7. V případě ztráty knihy nebo jejího zničení je čtenář povinen nahradit stejným titulem – v tom případě je mu prominut manipulační poplatek nebo uhradit její pořizovací hodnotu a manipulační polatek viz Ceník. Stejným způsobem se postupuje i u ztráty periodika. Pokud se jedná o ztrátu naučné knihy, ojedinělé nebo významné publikace, má knihovna právo požadovat svázanou fotokopii, nebo její finanční náhradu do výše ceny fotokopie.

Článek V.

1. Odnášení knih, periodik či jiných tiskovin z knihovny, které neprošly výpůjčním procesem, se považuje za krádež. Knihovník může čtenáři zkontrolovat příruční zavazadlo.

2. Každý čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými dokumenty pečlivě, šetrně, neznehodnocovat je poznámkami, podtrháváním, nebo vytrháváním listů.

3. Každý návštěvník knihovny je povinen ve všech prostorách knihovny zachovávat klid, čistotu a pořádek a dodržovat zákaz kouření.

4. Do knihovny nemají přístup a mohou být vykázáni takoví návštěvníci, kteří nejsou schopni zachovávat klid, čistotu a pořádek, tedy osoby, chovající se nepřípustně.

Článek VI.

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty, týkající se služeb knihovny, má každý návštěvník právo sdělit pracovníkům knihovny, nebo přímo řediteli KZK.

Článek VII.dit

Doplňky a změny KŘ jsou plně v kompetenci ředitele KZK a musí být vydány písemně a zveřejněny pro všechny uživatele.

Výjimky ze zásad KŘ povoluje ředitel KZK, nebo jím pověření pracovníci.

Článek VIII.

Tento Knihovní řád platí ve všech odděleních Městské knihovny Kadaň, včetně pobočky od 2. ledna 2013.

Článek IX.

Nedílnou součástí KŘ je vždy Ceník výpůjčních služeb, vydávaný jako příloha KŘ.

Marcela Trejbal Vlčková, ředitelka KZK

*

Příkaz ředitele č.1/2003

Ochrana osobních údajů zaměstnanců, čtenářů a uživatelů.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů stanovuji tímto příkazem ředitele

chránit osobní údaje o čtenářích, ostatních uživatelích a zaměstnancích MěK Kadaň.

Podle § 5 zákona stanovuji účel, k němuž jsou osobní údaje čtenářů a uživatelů systematicky zpracovávány, jako ochranu práv poskytovatele služeb a pro statistické účely.

Zpracování osobních údajů čtenářů a uživatelů je pořizováno a uloženo v knihovnickém systému LANius.

Zaměstnanci MěK určení a oprávnění ke zpracovávání osobních údajů uživatelů služeb MěK jsou povinni zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje a jsou povinni jejich přesnost a pravdivost ověřovat.

Tito zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích uživatelů služeb MěK, stejně tak i zaměstnanci, kteří mají k těmto údajům přístup.

Ke sběru a zpracování osobních údajů jsou oprávněni zaměstnanci výpůjčních oddělení, nahlížet do registru může ředitel MěK a pracovnice katalogizace, která má oprávnění provádět opravy, které si pracovnice výpůjčních oddělení vyžádají.

MěK Kadaň pro plnění své funkce, k ochraně svých práv poskytovatele služeb a pro statistické účely zpracovává o uživatelích tyto údaje:

 • jméno a příjmení uživatele (včetně jeho změn),
 • rodné číslo uživatele s jeho souhlasem, nebo celé datum narození,
 • povolání, u dětí školu a třídu,
 • adresu trvalého bydliště,
 • adresu přechodného bydliště.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas se sběrem a zpracováním osobních údajů o něm svým podpisem na přihlášce čtenáře MěK Kadaň.

MěK uchovává osobní údaje o uživatelích služeb pouze po dobu trvání čtenářského vztahu, v případě soudních sporů pak do doby jejich vyřešení.

Po ukončení čtenářského vztahu MěK osobní údaje o tomto čtenáři zlikviduje (vymaže z počítačové báze a skartuje přihlášku) do 12 měsíců.

Pro ochranu získaných osobních údajů o čtenářích u k l á d á m zaměstnancům odpovědným za zpracování těchto údajů i těm, kteří mají do databáze přístup, pracovat s údaji tak, aby nedošlo k jejich zneužití a zveřejnění dalším osobám.

Dále je nepřípustné, aby se ve služebním prostoru výpůjčních protokolů pohybovaly nepovolané osoby (soukromé návštěvy, ostatní knihovníci…)

Změny v osobních údajích čtenářů lze provádět pouze s jejich souhlasem a po ověření podle osobního dokladu.

O svých zaměstnancích zpracovává MěK Kadaň pouze osobní údaje potřebné pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem (Zákoník práce, mzdové a platové předpisy, zdravotní a sociální pojištění…atd.)

Pokud uživatel služeb MěK Kadaň zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MěK, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zjednání nápravy.

Nedodržení výše uvedených pokynů ze strany zaměstnanců MěK Kadaň bude porušením tohoto příkazu a bude chápáno a posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně a budou z něho vyvozeny pracovněprávní důsledky.

V Kadani, dne 1. června 2003

INTERNET v dětském oddělení.

1. Připojení na Internet mohou využívat všichni zapsaní čtenáři dětského oddělení.

Poplatky:

 • čtenáři dětského oddělení do 15 let 1 0 , – Kč
 • ostatní čtenáři nad 15 let – studenti 2 0 , – Kč
 • dospělí 2 5 , – Kč

Ostatní návštěvníci dětského oddělení mohou využít služeb internetového pracoviště v přízemí budovy (vedlejší vchod).

Poplatek je za půl hodiny použití Internetu a násobí se za každou další započatou půlhodinu.

2. Uživatel Internetu může využít možnosti tisku textu a obrázků.

Poplatky:

 • 1 stránka A4 černobíle text i obrázky 1 , – Kč
 • 1 stránka A4 barevně text 2 , – Kč
 • obrázky 5 , – Kč

Tyto ceny platí pouze pro zapsané čtenáře = děti do 15 let!

Pro ostatní uživatele platí ceník podle internetového pracoviště v přízemí.

3. Pracovnice knihovny jsou oprávněny podle vlastního uvážení z a k á z a t dětem do 15 let a mladistvým do 18 let přístup na některé stránky Internetu.

V případě neuposlechnutí, mohou takovému uživateli zakázat přístup na Internet.

V Kadani, dne 1. června 2003

Provozní řád – INTERNET – hlavní budova

Úvodní ustanovení:

Internetové pracoviště bylo zřízeno jako součást Městské knihovny Kadaň pro rozšíření

informačních služeb uživatelům od 1. dubna 1999.

1. Služeb internetového pracoviště se čtyřmi PC mohou využívat všichni zájemci – nejen registrovaní čtenáři knihovny, kteří zvládají alespoň základní znalosti práce s PC.

2. Základní poplatek pro jakékoliv použití PC (internet, použití Wordu, email…) je stanoven v časovém rozsahu 30 minut (viz. ceník služeb). Za každou další započatou 1/2 hodinu se poplatek násobí.

3. Čtenář s platnou registrací má denně 1 hodinu na internetu zdarma.

4. Pracovnice knihovny je oprávněna dohlížet na výběr informací dětí a mladistvých do 18-ti let a může podle vlastního uvážení získání některých informací uživateli zakázat. V případě dospělých uživatelů může upozornit na nevhodnost otevírání některých stránek ( např. s erotickým obsahem… ).

5. Každý uživatel si může informace z PC sám, nebo prostřednictvím pracovnice knihovny, vytisknout za stanovený poplatek, případně si může od pracovnice nechat dokumenty naskenovat (viz. ceník služeb).

Ceník služeb:

použití PC : dospělí 20,- Kč/ 30 min.

děti a studenti (denní studium v ČR) 15,- Kč/ 30 min.

tisk: A4 ČB text 2,- Kč/ 1 strana

ČB obrázek 5,- Kč

barevný text 5,- Kč/ 1 strana

barevný obrázek – dle velikosti 5 – 10,- Kč

jednorázový poplatek za skenování 10,- Kč

nosič (disketa, CD, DVD) 16,- Kč/ 1 kus

Studenti (učni) jsou povinni při každé návštěvě předložit doklad o řádném studiu, jinak od 15-ti let zaplatí poplatek jako dospělí uživatelé.

Tímto se ruší platnost předchozího „Provozního řádu Internetu“ z 1. června 2003.

Provozní řád – Antikvariát

Antikvariát, jehož zřízení bylo uloženo usnesením Městské rady Kadaň č. 51/91, je součástí Městské knihovny Kadaň.

Zajišťuje služby občanům města a jeho okolí formou komisního prodeje opotřebovaných knih, periodik a hudebnin (t.j. notového materiálu). K prodeji mohou tiskoviny nabízet pouze osoby starší 18 let, které prokáží svoji totožnost osobním dokladem.

1. Ceny prodávaného zboží se stanovují na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a Antikvariátem takto:

 • jedna třetina původní ceny se odepisuje na opotřebení
 • jednu třetinu původní ceny obdrží prodávající
 • jednu třetinu původní ceny si ponechává Antikvariát

Cena, za kterou se tiskovina prodává zájemcům, tvoří 2/3 (dvě třetiny) původní ceny.

Pokud se cena tiskoviny nezjistí je dohodnuta prodávajícím a pracovnicí Antikvariátu.

Soupis nabízených tiskovin je pořizován na nákupních listech, originál obdrží prodávající, kopie zůstává pracovnici.

2. Antikvariát zprostředkuje prodej převzatých tiskovin za dohodnuté ceny po dobu 3 (tří) měsíců. Po uplynutí této doby, v případě že si je prodávající nevezme zpět, se cena automaticky snižuje na polovinu. Po uplynutí dalších 3 (tří) měsíců, pokud nedojde k prodeji, je prodávající povinen si tiskoviny vzít zpět. Pokud si je nevyzvedne do 1 (jednoho) týdne po uplynutí této lhůty, může knihovna tiskoviny odevzdat do sběru, nebo provést jejich výprodej za minimální cenu. Prodávající je povinen dané termíny dodržovat.

3. Peníze za prodané tiskoviny budou prodávajícím vypláceny po prodeji osobně. Pracovnice Antikvariátu není povinna prodávajícím oznamovat stav prodeje jejich tiskovin, prodávající je povinen se o tomto stavu při osobní návštěvě informovat.

4. Formou prodeje v Antikvariátu je prodej s volným výběrem zboží.

5. Dražší publikace mohou být z důvodu bezpečnosti ukládány mimo volný výběr a předkládány na požádání, informace o těchto knihách musí být viditelně vyvěšena.

6. Antikvariát není povinen vyměňovat prodané publikace, ani v případě poškození.

7. Městská knihovna má přednostní právo nákupu antikvárních tiskovin za cenu smluvenou s prodávajícím, t.j. za cenu výkupní (podle nákupních listů).

8. Městská knihovna může prostřednictvím svého Antikvariátu prodávat knihy vyřazené ze svého fondu. Tyto knihy budou prodávány za 1/2 (polovinu) původní ceny.

Ruší se platnost předchozího organizačního řádu z 1. ledna 1996.

V Kadani, dne 1. června 2003

Provozní řád Internetu – Pobočka

Úvodní ustanovení:

Ceník služeb:

použití PC : dospělí 20,- Kč/ 30 min.

děti a studenti (denní studium v ČR) 15,- Kč/ 30 min.

tisk: A4 ČB text 2,- Kč/ 1 strana

ČB obrázek 5,- Kč

barevný text 5,- Kč/ 1 strana

barevný obrázek – dle velikosti 5 – 10,- Kč

Studenti (učni) jsou povinni při každé návštěvě předložit doklad o řádném studiu, jinak od 15 let zaplatí poplatek jako dospělí uživatelé.

Tímto se ruší platnost předchozího „Provozního řádu Internetu“ .